10 loa?i ?a? quy? n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c
-?? c?2015/12/14 17:35:06April 26 2018 23:34:56

10 loa?i ?a? quy? n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c

1-?a? quy? Tho? S?n-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? nu?i Tho? S?n ti?nh Phu?c Kiê?n. N???c bo?ng thu?y tinh tr?ng nh? l??p da?u. 2-?a? quy? Thanh ?iê?n (Qingtian)-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? huyê?n Thanh ?iê?n ti?nh Chiê?t Giang. Cha?t liê?u mi?n ma?ng tr?n bo?ng, c??ng r??n chi?u nhiê?t. 3-?a? quy? Ba Lam (Balin)-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? ky? (qua?n, huyê?n) Ba Lam Tha?ch, tha?nh ph?? Xi?ch Phong, khu t?? tri? N??i M?ng.

Hoa pha?ch co? hoa kh?ng?
-?? c?2015/10/29 15:06:06April 26 2018 23:34:56

Hoa pha?ch co? hoa kh?ng?

Hoa pha?ch la? m??t loa?i h?? pha?ch ????c x?? ly? nhan ta?o. Trong h?? pha?ch th???ng co? bo?t khi?, sau khi b? nén ép, b?t khí s? b? d?t, c?ng nghê? na?y go?i la? n?? hoa, bo?t khi? sau khi bi? ne?n e?p trong h?? pha?ch nh? nh??ng la? hoa la? ta?, nên m??i co? tên nh? va?y.

Qua? ca?u h??ng th?m
-?? c?2015/08/02 17:21:48April 26 2018 23:34:56

Qua? ca?u h??ng th?m

Ng???i Trung Qu??c th??i c?? ra?t chu? tro?ng cu??c s??ng, ho? t?? ra?t lau ?a? biê?t h??ng vi? to?a ra t?? mi?nh va? m?i tr???ng xung quanh la? m??t viê?c ra?t quan tro?ng. Ho? ?eo tu?i co? h??ng th?m trên ng???i, trong nha? co? th??p l? h??ng th?m, tha?m chi? trong ch?n ma?n, qua?n a?o cu?ng ???t h??p h??ng th?m, ?iê?u ca?u ky? h?n la?, ?ê? ch?n ma?n lu?n co? h??ng vi? th?m, co?n co? m??t loa?i qua? ca?u h??ng th?m nho? co? thê? ???t trong ch?n ma?n, tha?m chi? lu?c ?i ngu? cu?ng co? thê? ???t qua? ca?u h??ng th?m ?? bên ca?nh, ?ê? m?i tr???ng xung quanh lu?n co? h??ng vi? th?m.

??m ?un n???c gang
-?? c?2015/07/16 15:54:45April 26 2018 23:34:56

??m ?un n???c gang

Men xanh c??c ?e?p
-?? c?2015/07/12 15:08:45April 26 2018 23:34:56

Men xanh c??c ?e?p

Men xanh la? m??t loa?i men ????c du?ng s??m nha?t, th??i gian du?ng lau nha?t va? phan b?? r??ng nha?t ta?i Trung Qu??c, pha?t minh cu?a no? nha?t tri? v??i hiê?n t???ng ?a s?? ?a?t se?t cao lanh ?? Trung Qu??c ?ê?u co? ha?m l???ng s??t nha?t ?i?nh. Ma?u xanh cu?ng phu? h??p v??i t? duy tha?m my? truyê?n th??ng cu?a ng???i Trung Qu??c, men xanh c?? ki?nh tao nha?, cha?t men r??n ch??c tinh tê?.

Nga?y he? no?i chuyê?n ta?m bi?nh phong
-?? c?2015/06/11 15:12:29April 26 2018 23:34:56

Nga?y he? no?i chuyê?n ta?m bi?nh phong

Thoa son ?o?, my? nhan trong ??? s?? men ?o?
-?? c?2015/06/11 15:07:07April 26 2018 23:34:56

Thoa son ?o?, my? nhan trong ??? s?? men ?o?

Men ?o? ????c nung va?o cu??i th??i Khang Hy nha? Thanh, ca?c th??i Ung Chi?nh, Ca?n Long, Gia Kha?nh, Quang T?? ?ê?u co? nung, trong ?o? th??i Ung Chi?nh sa?n l???ng l??n nha?t, cha?t l???ng t??t nha?t. No? la? m??t loa?i men ?o? nhiê?t ??? tha?p v??i b??t m??c co? pha va?ng tha?t va? nung trong lo? nhiê?t ??? khoa?ng 800 ??? (C). Do ma?u ?o? na?y ????c truyê?n t?? chau ?u ?ê?n ????c go?i la? Tay D??ng ?o?, co?n ph??ng Tay ?a s?? go?i la? T???ng Vi ?o?, Hoa H??ng ?o?. Do loa?i men ?o? na?y gi??ng nh? pha?n son cu?a phu? n?? nên cu?ng ????c go?i la? thoa son ?o?.

Ca?ng c?? x?a ca?ng sa?nh ?iê?u
-?? c?2015/06/02 15:25:50April 26 2018 23:34:56

Ca?ng c?? x?a ca?ng sa?nh ?iê?u

?ê? ca?p t??i c?? va?t ?a? quy?, pha?n xa? tr???c tiên cu?a mo?i ng???i th???ng la? bê? da?y li?ch s?? va? bê? dau l??m ???m, hi?nh nh? kho? co? thê? g??n v??i hai ch?? “sa?nh ?iê?u”. Thê? nh?ng khi ng??m nhi?n nh??ng ta?c pha?m na?y, kh?ng ai y? th??c ????c chu?ng la? “c?? va?t”.

Xe ?a?p
-?? c?2015/05/15 14:59:46April 26 2018 23:34:56

Xe ?a?p

Th??i co?n tre? cu?a m??i chu?ng ta ?ê?u co? ky? ??c kha? ?e?p vê? xe ?a?p, sau nhiê?u n?m biê?n ???i no? co? thê? ?a? bi? bo? quên ?? m??t go?c na?o ?o? ?? nha? ba?n. Bo? thi? th??ng, v??ng thi? t??i, nha? la?i kh?ng co? ch?? ?ê?, lu?c na?y, ba?n ca?n ?ê?n ca?c l??ng hoa... xe ?a?p co? cu? ?ê?n ?au nê?u co? ke?m theo hoa t??i thi? cu?ng tr?? lên t??i ?e?p. Nê?u nha? ba?n cu?ng co? m??t chiê?c xe ?a?p bo? kh?ng nh? va?y, ba?n nên bo? no? ra khu?n viên, ho??c bo? ra ban c?ng, treo ma?y cha?u hoa, l??ng hoa lên xe, thi thoa?ng nghi? vê? th??i co?n tre?.

???i m??i
-?? c?2015/05/15 14:40:53April 26 2018 23:34:56

???i m??i

Theo quan niê?m cu?a ng???i Ph??ng ??ng, t?? x?a ?ê?n nay, ???i m??i la? biê?u t???ng cho ca?t t???ng tr???ng tho?, tr?? ta? na?p phu?c. N?? Hoa?ng ?ê? Nha? ????ng Vo? T??c Thiên t??ng s?? du?ng vo?ng tay va? hoa tai ???i m??i; ng???i ???i Nha? T??ng ca?ng yêu thi?ch ???i m??i, t??ng m? pho?ng hoa v?n va? ma?u s??c cu?a vo? ???i m??i, nung ra s?? men ?en van ???i m??i ?e?p gi??ng nh? tha?t; th??i Nha? Minh va? Nha? Thanh, sa?n pha?m ???i m??i ????c s?? du?ng r??ng ra?i h?n. T?? ??? trang s??c cu?a ca?c phi ta?n trong Hoa?ng cung ?ê?n nh??ng v?n pho?ng pha?m va? ??? ch?i cu?a ca?c v?n nhan nha? si?, tha?m chi? vo?ng tay, qua?t, h??p ???ng son pha?n ma? vu? n?? s?? du?ng ?ê?u la?m b??ng ???i m??i.

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-2
-?? c?2015/04/21 16:12:13April 26 2018 23:34:56

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-2

? c??a s?? la? kê?t ca?u khung ????c thiê?t kê? trong ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c g?? truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, khiê?n c??a s?? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng yê?u t?? ca?u tha?nh quan tro?ng nha?t cu?a ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, la? tiêu ?iê?m tha?m my? ?a?nh gia? ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c. ? c??a s?? co? hi?nh da?ng ?a da?ng, nh? ?a?o tiên, h?? l?, phu?c tho? diên niên, qua? l?u, con d?i, hi?nh qua?t, lu?c bi?nh, v.v, mang ?a?y ca?m h??ng cho viê?c trang tri? n??i tha?t. C??a s?? tuyê?t ???i kh?ng chi? ?ê? la?y a?nh sa?ng va? th?ng gio?. M??t ca?nh c??a s?? ?e?p pha?i la? m??t khung tranh t??t. Ca?m nha?n ?a?u tiên cu?a ba?n khi ???ng tr???c c??a s?? nên la? m??t b??c tranh ?a?y y? th? va? a?n t???ng.

10 chiê?c a?m t?? sa kinh ?iê?n nha?t hiê?n nay, ba?n co? biê?t kh?ng?
-?? c?2015/04/11 15:49:00April 26 2018 23:34:56

10 chiê?c a?m t?? sa kinh ?iê?n nha?t hiê?n nay, ba?n co? biê?t kh?ng?

1/Nha? Thanh Nghê? nhan: Tra?n Ma?n Sinh 2/Hiê?n ?a?i Nghê? nhan: C?? Ca?nh Chau 3/Nha? Minh Nghê? nhan: Cung Xuan 4/ Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh 5/Hiê?n ?a?i Nghê? nhan: C?? Ca?nh Chau 6/Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh 7/Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-1
-?? c?2015/03/17 15:27:51April 26 2018 23:34:56

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-1

? c??a s?? la? kê?t ca?u khung ????c thiê?t kê? trong ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c g?? truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, khiê?n c??a s?? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng yê?u t?? ca?u tha?nh quan tro?ng nha?t cu?a ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, la? tiêu ?iê?m tha?m my? ?a?nh gia? ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c.

Triê?n la?m c?? va?t quy? trên chiê?c thuyê?n bi? ???m t?? ???i nha? ????ng
-?? c?2015/02/08 10:46:09April 26 2018 23:34:56

Triê?n la?m c?? va?t quy? trên chiê?c thuyê?n bi? ???m t?? ???i nha? ????ng

T?? tha?ng 12 n?m 2014 ?ê?n tha?ng 4 n?m 2015, Ba?o ta?ng Aga Khan T?-r?n-t? Ca-na-?a h??p ta?c v??i Xin-ga-po t?? ch??c Triê?n la?m c?? va?t mang tên “Thuyê?n m??t c??t bu??m ?a? ma?t ?i: Pha?t hiê?n cu?a Con ????ng T? lu?a trên biê?n”, th?ng qua triê?n la?m ma?y tr?m chiê?c “ha?ng” ???i nha? ????ng Trung Qu??c trên chiê?c tthuyê?n bu?n ba?n A-ra?p bi? ???m va?o khoa?ng 1200 n?m tr???c, kê? la?i v??i mo?i ng???i cau chuyê?n Con ????ng T? lu?a trên biê?n “m?? da?n” ?a? lau

Phong ca?ch ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung
-?? c?2015/01/25 18:01:05April 26 2018 23:34:56

Phong ca?ch ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung

M??i c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung ?ê?u co? ???c tr?ng riêng. Sau ?ay, chu?ng ta ha?y cu?ng ?ê?m xem co? bao nhiêu phong ca?ch kiê?n tru?c trong C?? Cung.

Ca?nh Tha?i lam - m??t trong “Ta?m tuyê?t ta?c Yê?n Kinh”
-?? c?2015/01/24 16:37:30April 26 2018 23:34:56

Ca?nh Tha?i lam - m??t trong “Ta?m tuyê?t ta?c Yê?n Kinh”

Ca?nh Tha?i lam co?n ????c coi la? “Pha?p lang v??i s??i kha?m trên ???ng ”, la? ??? thu? c?ng my? nghê? truyê?n th??ng n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c, cu?ng la? m??t trong ta?m tuyê?t ta?c cu?a Yê?n Kinh (t??c B??c Kinh nga?y x?a), co? li?ch s?? lau ???i, tha?ng 5/2006 ????c c?ng nha?n la? di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? qu??c gia Trung Qu??c. Do ma?u men trên ph?i kim loa?i la?y ma?u lam la? chi?nh, cu?ng vi? ??? my? nghê? na?y ra ???i va? thi?nh ha?nh va?o niên hiê?u Ca?nh Tha?i nha? Minh (t?? 1450-1457), nên ????c go?i la? Ca?nh Tha?i lam.

Vo?ng ?eo tay th??i c?? Trung Qu??c thi? ra ?e?p nh? va?y
-?? c?2014/12/22 18:00:26April 26 2018 23:34:56

Vo?ng ?eo tay th??i c?? Trung Qu??c thi? ra ?e?p nh? va?y

Vo?ng ?eo tay, la? m??t loa?i trang s??c ?eo ?? c?? tay. Ca?i ?e?p ?? c?? tay la? s?? theo ?u??i kh?ng mê?t mo?i cu?a pha?i ?e?p thanh li?ch va? quy? pha?i, ba?n ha?y cu?ng chu?ng t?i th???ng th??c vo?ng ?eo tay cu?a ???i Nha? Thanh. Vo?ng ?eo tay ????c ca?t gi?? t?? cung ?i?nh ???i Nha? Thanh ????c la?m t?? ca?c cha?t liê?u nh? va?ng ba?c, san h?, ngo?c lu?c ba?o, ???i m??i, ngo?c trai, ngo?c tr??ng, ?a? nhiê?t ?iê?n, tra?m h??ng v.v. Chu? ?ê? trang tri? cha?m tr?? ????ng van trên vo?ng ?eo tay cu?ng nh? ca?c loa?i trang s??c kha?c trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh, l??i ta?t co? y?, y? ta?t pha?i t??t la?nh, pha?n nhiê?u la? Bianfu (con d?i, tiê?ng ph?? th?ng Trung Qu??c ???ng am v??i phu?c), Pha?t thu?, ????ng van hi?nh ch?? Va?n, ca?u mong ha?nh phu?c, s??ng lau, ma?nh khoe? va? bi?nh an.

Chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t cung ?i?nh ???i Nha? Thanh
-?? c?2014/12/09 16:49:10April 26 2018 23:34:56

Chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t cung ?i?nh ???i Nha? Thanh

Chu??i ha?t ?eo tay b??t ngu??n t?? chu??i tra?ng ha?t. Chu??i ha?t ?eo tay trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh ????c la?m b??ng ca?c cha?t liê?u san h?, ?a? nhiê?t ?iê?n, ngo?c lu?c ba?o, ngo?c l?u ly, ma? na?o, sa?p ong, pha lê v.v. Ha?t ca?i, ha?t ?i?nh vi? pha?n l??n ????c trang tri? b??ng ngo?c lu?c ba?o, san h?, ngo?c trai, ?a? nhiê?t ?iê?n. Trong chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t ca?t gi?? trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh, m??t s?? ha?t ca?i ?ê?u co? mo?c treo.

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung
-?? c?2014/11/25 16:48:13April 26 2018 23:34:56

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung 1/Nghiên m??c ?a? ?oan cha?m d?a, th??i ky? ?a?u nha? Thanh. 2/Nghiên m??c ?a? ?oan cha?m me?o va? b???m. 3/M??c C?? Tuyê?n U?ng Tiê?t Am. U?ng Tiê?t Am la? ng???i la?m m??c. Trong s?? m??c C?? Tuyê?n l?u gi?? ?ê?n nga?y nay chi? co? m??c U?ng Tiê?t Am ????c ba?o t??n hoa?n chi?nh nha?t. 4/Tho?i m??c Danh Hoa Tha?p H??u U?ng Tiê?t Am, da?i 10,7cm, r??ng 4,4cm, da?y 1cm.

37 b??c t???ng binh ma? ma?u la?n ?a?u tiên c?ng khai ra m??t
-?? c?2014/10/27 15:47:16April 26 2018 23:34:56

37 b??c t???ng binh ma? ma?u la?n ?a?u tiên c?ng khai ra m??t

Nga?y 28/9, Triê?n la?m m??i T???ng binh ma? ma?u ?a? khai ma?c ta?i Ba?o ta?ng L?ng m?? Ta?n Thuy? Hoa?ng co? t???ng binh ma?, m??t trong ta?m ky? quan l??n cu?a thê? gi??i, ha?ng nghi?n ha?ng va?n du kha?ch n? n??c ?ê?n xem, chi? riêng nga?y 3/10 du kha?ch ?a? lên t??i 100 nghi?n l???t ng???i.

Ba?o b??i cu?a m??t s?? viê?n ba?o ta?ng Trung Qu??c
-?? c?2014/09/25 15:56:11April 26 2018 23:34:56

Ba?o b??i cu?a m??t s?? viê?n ba?o ta?ng Trung Qu??c

Trung Qu??c co? li?ch s?? lau ???i, ?a?t r??ng sa?n va?t phong phu?, ?a? vun ???p nên nê?n v?n ho?a ?a da?ng.

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t
-?? c?2014/09/24 16:14:45April 26 2018 23:34:56

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t

Nghê? thua?t ?iêu kh??c ?a? Tho? S?n cu?a nghê? si? Lam ??ng
-?? c?2014/09/09 17:02:01April 26 2018 23:34:56

Nghê? thua?t ?iêu kh??c ?a? Tho? S?n cu?a nghê? si? Lam ??ng

Lam ??ng, sinh n?m 1957, quê tha?nh ph?? Phu?c Chau, ti?nh Phu?c Kiê?n. T??t nghiê?p Tr???ng Thu? c?ng my? nghê? tha?nh ph?? Phu?c Chau. T?? nho?, Lam ??ng ho?c nghê? theo cha, ta?c pha?m nhiê?u la?n tham gia triê?n la?m ?? Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Nha?t Ba?n, ?a?i Loan va? H??ng C?ng, nha?n ????c s?? ?a?nh gia? cao cu?a ca?c nha? s?u ta?p nghê? thua?t trong va? ngoa?i n???c.

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-2
-?? c?2014/08/14 14:18:19April 26 2018 23:34:56

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-2

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??. Riêng a?m che? ma? no?i, do n?i chê? ta?o la?m ra m??t ma?u pha?m, nghiêm kh??c tuan thu? yêu ca?u cu?a Hoa?ng cung, kh?ng tiê?c gia? tha?nh, th???ng h??i tu? h??i ho?a, th? ca, th? pha?p, v?n t??, kh??c triê?n, co? gia? tri? nghê? thua?t ra?t cao.

Tu?i th?m tinh xa?o-1
-?? c?2014/08/14 14:17:33April 26 2018 23:34:56

Tu?i th?m tinh xa?o-1

Tu?i th?m, th???ng ?eo ?? eo l?ng ho??c th??t l?ng, cu?ng co? thê? bu??c trên ma?n ho??c treo trên ? t?. Do h??ng liê?u pha?n l??n ?ê?n t?? va?t c??ng cu?a n???c ngoa?i, Triê?u ?i?nh co?n coi tu?i th?m la? va?t ?ê? ban th???ng. Phong tu?c ?eo tu?i th?m cu?ng thi?nh ha?nh trong dan gian.

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-3
-?? c?2014/08/14 14:16:59April 26 2018 23:34:56

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-3

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??. Riêng a?m che? ma? no?i, do n?i chê? ta?o la?m ra m??t ma?u pha?m, nghiêm kh??c tuan thu? yêu ca?u cu?a Hoa?ng cung, kh?ng tiê?c gia? tha?nh, th???ng h??i tu? h??i ho?a, th? ca, th? pha?p, v?n t??, kh??c triê?n, co? gia? tri? nghê? thua?t ra?t cao.

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t
-?? c?2014/08/14 14:11:06April 26 2018 23:34:56

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t

Y? nghi?a  ?a? quy?-1
-?? c?2014/04/23 15:54:03April 26 2018 23:34:56

Y? nghi?a ?a? quy?-1

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?-2
-?? c?2014/04/23 15:52:30April 26 2018 23:34:56

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?-2

Thiên nhiên ky? diê?u ?a? ban t??ng cho chu?ng ta ?a? quy? r??c r?? l??ng la?y, cu?ng trao cho chu?ng nhiê?u s??c ma?nh ky? diê?u

Phi? Thu?y phiêu hoa-2
-?? c?2014/04/23 15:51:55April 26 2018 23:34:56

Phi? Thu?y phiêu hoa-2

Phi? Thu?y phiêu hoa

Gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung-1
-?? c?2014/04/23 15:51:27April 26 2018 23:34:56

Gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung-1

Th???ng th??c gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-1
-?? c?2014/04/01 08:59:50April 26 2018 23:34:56

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-1

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??.

Chau ba?u C?? Cung -1
-?? c?2014/01/01 08:26:05April 26 2018 23:34:56

Chau ba?u C?? Cung -1

Du ngoa?i C?? Cung, m??t la? ?ê? th???ng th??c nghê? thua?t kiê?n tru?c ?a da?ng; hai la? ????c ng??m nh??ng c?? va?t quy? gia? ????c tr?ng ba?y ?? ?ay. Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung co? l???ng l??n c?? va?t quy? gia?, theo th??ng kê, C?? Cung co? h?n 1.052.653 c?? va?t, chiê?m 1/6 t??ng s?? c?? va?t cu?a Trung Qu??c.

Phi? Thu?y phiêu hoa-1
-?? c?2014/01/01 08:17:10April 26 2018 23:34:56

Phi? Thu?y phiêu hoa-1

Phi? Thu?y phiêu hoa

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
江西11选5时时彩 时时彩平台源码teafly 时时彩开奖直播 时时彩庄闲玩法 最新黑龙江时时彩开奖 内蒙古3时时彩开奖结果
无敌时时彩计划软件 内蒙古时时彩11选5 时时彩组三稳赚方法 内蒙古时时彩在线 时时彩平台源码下载 内蒙古时时彩走势
时时彩计划软件免费版 内蒙古十一选五一定牛 内蒙古时时彩号码推荐 时时彩软件大全 时时彩走势分析软件 内蒙古时时彩专家推号
时时彩怎样刷流水赚钱 重庆时时彩遗漏统计 天津时时彩规则 本港台开奖现场直室 江西时时彩数据遗漏 时时彩卓越计划破解版