Ba?o ta?ng ? t? Petersen (My?)
-X? h?p2015/12/02 17:48:19April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng ? t? Petersen (My?)

Ba?o ta?ng ? t? Petersen (My?)

Ba?o ta?ng Fiat (I-ta-li-a)
-X? h?p2015/12/02 17:30:10April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng Fiat (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Fiat (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Henry Ford (My?)
-X? h?p2015/12/02 17:20:27April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng Henry Ford (My?)

Ba?o ta?ng Henry Ford (My?)

Top 10 siêu m? t? cha?y nhanh nha?t thê? gi??i
-X? h?p2015/08/02 16:30:12April 26 2018 23:42:58

Top 10 siêu m? t? cha?y nhanh nha?t thê? gi??i

Trong lo?ng m??i ng???i ?a?n ?ng ?ê?u co? m??t ??ng-ki-s??t, mong mi?nh kh?ng s?? gi? ca?, du?ng ca?m tiê?n t??i. Ha?y th???ng th??c Top 10 siêu m? t? cha?y nhanh nha?t thê? gi??i khiê?n ba?n su?c s?i trong lo?ng.

Ba?o ta?ng Volkswagen (???c)
-X? h?p2015/07/12 17:00:29April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng Volkswagen (???c)

Ba?o ta?ng Volkswagen (???c)

Ba?ng ta?ng BMW (???c)
-X? h?p2015/05/24 17:33:53April 26 2018 23:42:58

Ba?ng ta?ng BMW (???c)

Ba?ng ta?ng BMW (???c)

Lykan Hypersport
-X? h?p2015/05/14 14:16:29April 26 2018 23:42:58

Lykan Hypersport

Lykan Hypersport la? xe thê? thao ????c thiê?t kê? va? chê? ta?o b??i Ha?ng W Motors, m??t Ha?ng xe cu?a Li-b?ng ra ???i n?m 2012, hiê?n nay ma?u xe na?y chi? sa?n xua?t 7 chiê?c trên toa?n ca?u, ng???i mua xe se? ????c t?ng thêm m??t chiê?c ???ng h?? Cyrus Klepcys tri? gia? 200.000 USD ????c sa?n xua?t t??ng ke?m theo xe kh?ng hê? co? trên thi? tr???ng. Ta?i Triê?n la?m xe Thiên Tan n?m 2015, gia? chiê?c xe na?y lên t??i 10,66 triê?u USD.

??? ma?u s?n cho xê? h??p ?a?y ca? ti?nh
-X? h?p2015/04/22 14:50:59April 26 2018 23:42:58

??? ma?u s?n cho xê? h??p ?a?y ca? ti?nh

??? ma?u s?n cho ? t? hê?t s??c ph?? biê?n ?? ca?c n???c ?u-My?, c?ng nghê? ra?t chi?n mu??i, da?o b???c trên ca?c con ph?? trong n??i tha?nh, ?au ?au cu?ng co? thê? b??t g??p nh??ng chiê?c xê? h??p ????c ??? theo phong ca?ch ?a?y ca? ti?nh nh? b?? ?a?u lau ru?ng r??n, c? ga?i ?e?p g??i ca?m, ca?c loa?i thu? d??, l??a cha?y h??ng h??c, nh??ng b??c tranh li?ch s??...

Ba?o ta?ng Mercedes-Benz
-X? h?p2015/03/24 15:44:05April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng Mercedes-Benz

Ba?o ta?ng Mercedes-Benz

H??i ch?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v? n?m 2015
-X? h?p2015/03/16 14:49:16April 26 2018 23:42:58

H??i ch?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v? n?m 2015

H??i tr?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v? la? m??t trong 5 h??i ch?? triê?n la?m ? t? l??n nha?t thê? gi??i, th??i gian t?? ch??c h??i ch?? n?m 2015 la? t?? nga?y 5-15/3. H??i ch?? triê?n la?m ? t? la?n na?y ?a? tr?ng ba?y ha?ng chu?c do?ng xe m??i, trong ?o? pha?n l??n ?ê?u liên quan ch??t che? t??i thi? tr???ng Trung Qu??c, ???ng th??i se? ?i va?o Trung Qu??c th?ng qua ph??ng th??c xua?t kha?u ho??c n??i ?i?a ho?a ngay sau khi kê?t thu?c h??i ch?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v?.

Ba?o ta?ng Ferrari (I-ta-li-a)
-X? h?p2015/02/27 13:50:35April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng Ferrari (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Ferrari (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Toyota   (Nha?t)
-X? h?p2015/02/03 16:36:32April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng Toyota (Nha?t)

Xe ? t? kh?ng ba?nh va? d???i b??n ba?nh
-X? h?p2015/01/14 15:52:54April 26 2018 23:42:58

Xe ? t? kh?ng ba?nh va? d???i b??n ba?nh

Ba?o ta?ng ? t? Volvo (Thu?y ?iê?n)
-X? h?p2014/12/30 17:39:54April 26 2018 23:42:58

Ba?o ta?ng ? t? Volvo (Thu?y ?iê?n)

Ba?o ta?ng ? t? Volvo (Thu?y ?iê?n)

10 Ba?o ta?ng ? t? n??i tiê?ng thê? gi??i-1 :   Ba?o ta?ng Porsche (???c)
-X? h?p2014/12/09 16:56:30April 26 2018 23:42:58

10 Ba?o ta?ng ? t? n??i tiê?ng thê? gi??i-1 : Ba?o ta?ng Porsche (???c)

R??ng l??n sau s??c x?a nay la? ???c ?iê?m l??n cu?a Ba?o ta?ng, Ba?o ta?ng ? t? ca?ng la? danh ba?t h? truyê?n, ca?c loa?i xe c?? ?iê?n, xe thê? thao, xe ?ua, xe sang tro?ng v.v khiê?n ng???i xem kh?ng ki?p nhi?n, quyê?n luyê?n kho? r??i. H?m nay cu?ng ba?n ?iê?m la?i 10 Ba?o ta?ng ? t? n??i tiê?ng thê? gi??i, co? thê? ti?m hiê?u v?n hoa? va? li?ch s?? ? t? trong khi gia?i tri?.

Xe Jeep da?i ?? Phi-li-pin
-X? h?p2014/11/25 16:24:46April 26 2018 23:42:58

Xe Jeep da?i ?? Phi-li-pin

Th??c ra, Jeepney kh?ng pha?i la? do?ng xe m??i cu?a Ha?ng xe Jeep, ma? la? s?? sa?ng ta?o m??i cu?a ng???i dan Phi-li-pin. Kê?t thu?c Thê? chiê?n th?? 2, cu?ng gi??ng nh? nh??ng ng???i li?nh My?, nhiê?u xe Jeep s?? du?ng va?o mu?c ?i?ch quan s?? cu?a My? ?a? ????c ?ê? la?i Phi-li-pin. Ta?i ca?c x???ng s??a ch??a ? t?, nh??ng ng???i th?? la?nh nghê? Phi-li-pin ?a? pha?t huy s??c t???ng t???ng, ca?i ta?o chu?ng tha?nh loa?i xe “t?ng ??? da?i”, va? giao cho chu?ng ch??c n?ng m??i, ?o? la? du?ng ?ê? la?m ph??ng tiê?n giao th?ng c?ng c??ng.

Li?ch s?? sa?n pha?m Smart Fortwo xinh s??n ?? thi?
-X? h?p2014/10/27 14:42:56April 26 2018 23:42:58

Li?ch s?? sa?n pha?m Smart Fortwo xinh s??n ?? thi?

Sa?n pha?m Smart Fortwo ra ???i va?o n?m 1998, khi v??a ra m??t ?a? ra?t ????c l??p tre? ?? thi? ?a thi?ch, ?ê?n nay l???ng tiêu thu? trên toa?n ca?u ?a? v???t 1,5 triê?u chiê?c.

The car pictures
-X? h?p2014/09/25 15:59:11April 26 2018 23:42:58

The car pictures

Do?ng xe c?? mi-ni co? thê? la?i
-X? h?p2014/09/25 15:58:15April 26 2018 23:42:58

Do?ng xe c?? mi-ni co? thê? la?i

Nh??ng chiê?c xe c?? mi-ni na?y ?ê?u do ha?ng chê? ta?o xe “Pocket classics” sa?n xua?t, thu? vi? h?n chu?ng ?ê?u la? xe tha?t co? thê? la?i.

Xe kha?i niê?m
-X? h?p2014/09/02 15:11:05April 26 2018 23:42:58

Xe kha?i niê?m

Xe kha?i niê?m co? thê? hiê?u la? xe trong t??ng lai, ca?c nha? thiê?t kê? ?-t? s?? du?ng xe kha?i niê?m ?ê? gi??i thiê?u v??i mo?i ng???i y? t???ng m??i me?, ???c ?a?o va? ?i tr???c ?o?n ?a?u, pha?n a?nh ???c m? va? s?? theo ?u??i cu?a con ng???i ???i v??i xe h?i tiên tiê?n.

? t? VAN co? thê? ch?? xe h?i xa xi? nha?t
-X? h?p2014/08/14 14:13:49April 26 2018 23:42:58

? t? VAN co? thê? ch?? xe h?i xa xi? nha?t

C?ng ty ? t? VAN VARIO ???c la? ha?ng chê? ta?o ? t? VAN n??i tiê?ng ???c, ha?ng na?y n??i tiê?ng b??i nh??ng chiê?c xe kh?ng gian trong xe r??ng ra?i va? xa xi?. Sau ?ay xin gi??i thiê?u v??i ca?c ba?n do?ng ? t? 1200 ra m??t va?o n?m 2011. Do?ng ? t? na?y trang bi? ?a?y ?u? ca?c loa?i ??? du?ng gia ?i?nh, trên xe ngoa?i ??? ?iê?n gia du?ng, tu?, ba?n, ghê?, s?-pha, v.v ra, co?n co? pho?ng ngu? gi???ng ??i cao ca?p, pho?ng kha?ch, nha? vê? sinh, pho?ng t??m, ca?c thiê?t bi? na?y co? thê? h?? tr?? mo?i ng???i th??c hiê?n ca?c chuyê?n du li?ch da?i nga?y va? ta?n h???ng s?? a?m cu?ng va? thoa?i ma?i nh? ?? nha? trong ha?nh tri?nh du li?ch.

Tesla: ??? ch?i cu?a ng???i gia?u?
-X? h?p2014/08/14 14:07:04April 26 2018 23:42:58

Tesla: ??? ch?i cu?a ng???i gia?u?

Kha?ch ha?ng cu?a Ha?ng Tesla ?? My? th???ng la? trong nha? co? 3, 4 chiê?c xe, ?? biê?t th??, co? ga ra ?ê? xe riêng. Ho? t?? x?ng la? nhan si? ba?o vê? m?i tr???ng, la?y la?m ha?nh diê?n vi? ?a? s?? du?ng xe ???ng c? h??n h??p va? ???ng c? ?iê?n tiê?t kiê?m n?ng l???ng va? gia?m khi? tha?i.

Ra m??t do?ng xe ba ba?nh bay ?a?u tiên trên thê? gi??i v??i gia? ba?n ga?n 400 nghi?n USD
-X? h?p2014/08/14 14:05:26April 26 2018 23:42:58

Ra m??t do?ng xe ba ba?nh bay ?a?u tiên trên thê? gi??i v??i gia? ba?n ga?n 400 nghi?n USD

“Ba?o B?u ?iê?n Ha?ng nga?y” Anh tha?ng 7 ??a tin, do?ng xe ba ba?nh bay ?a?u tiên trên thê? gi??i do Ha?ng phan ph??i ha?ng xa xi? Hammacher Schemmler tiêu thu?, gia? ba?n la? 395 nghi?n USD.

10 xe siêu sang va? siêu xe thê? thao la?n ?a?u tiên ra m??t thê? gi??i ta?i Triê?n la?m ? t? B??c Kinh
-X? h?p2014/05/06 14:58:48April 26 2018 23:42:58

10 xe siêu sang va? siêu xe thê? thao la?n ?a?u tiên ra m??t thê? gi??i ta?i Triê?n la?m ? t? B??c Kinh

Xe siêu sang va? siêu xe thê? thao, lu?n la? s?? theo ?u??i va? niê?m ?am mê cu?a ca?c phan ham m?? ? t?. Ta?i Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c Kinh 2014 diê?n ra va?o ha? tua?n tha?ng 4 n?m nay, ca?c ha?ng ? t? ?a? tri?nh la?ng m??t show b??t m??t v??i ca?c con xe siêu sang va? siêu xe thê? thao cu?a mi?nh.

Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c Kinh n?m 2014
-X? h?p2014/04/23 15:22:03April 26 2018 23:42:58

Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c Kinh n?m 2014

Nh??ng xe thê? thao c?? ?iê?n trong li?ch s??
-X? h?p2014/04/20 17:06:35April 26 2018 23:42:58

Nh??ng xe thê? thao c?? ?iê?n trong li?ch s??

Nh??ng xe thê? thao c?? ?iê?n trong li?ch s??

“V???n ba?ch thu?” trong la?ng ? t?
-X? h?p2014/03/27 10:22:46April 26 2018 23:42:58

“V???n ba?ch thu?” trong la?ng ? t?

Ca?c loa?i ???ng va?t ?a? mang la?i cho chu?ng ta ngu??n ca?m h??ng “ba?t ta?n”, khiê?n cu??c s??ng cu?a chu?ng ta ca?ng t??i ?e?p.

Chu?m a?nh a?n t???ng vê? nghê? thua?t ta?o hi?nh ?-t?
-X? h?p2014/03/14 15:02:16April 26 2018 23:42:58

Chu?m a?nh a?n t???ng vê? nghê? thua?t ta?o hi?nh ?-t?

Chu?m a?nh a?n t???ng vê? nghê? thua?t ta?o hi?nh ?-t?

? t? m??t ch?? ng??i v??i gia? 4.000 Nhan dan tê?   (khoa?ng 655 dollars)
-X? h?p2014/02/19 13:40:33April 26 2018 23:42:58

? t? m??t ch?? ng??i v??i gia? 4.000 Nhan dan tê? (khoa?ng 655 dollars)

? t? m??t ch?? ng??i v??i gia? 4.000 Nhan dan tê? s??p tung ra thi? tr???ng Th???ng Ha?i---loa?i ? t? ma? ai ?ê?u co? thê? mua n??i Ta?i H??i nghi? th???ng niên c?? ??ng C?ng ty Volkswagen la?n th?? 42 diê?n ra ta?i H?m-bu??c, ? t? mi-ni gia? re? nha?t trên thê? gi??i ?a? cha?o ???i... ? t? an toa?n, th??c du?ng, thi?ch h??p cha?y trên ????ng, 100km chi? ma?t 1 li?t x?ng.

Khai ma?c Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c My?
-X? h?p2014/01/17 11:40:20April 26 2018 23:42:58

Khai ma?c Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c My?

Nga?y 13/1, Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c My? diê?n ra ha?ng n?m chi?nh th??c khai ma?c ta?i Trung tam H??i nghi? va? triê?n la?m Khoa ho?c-ky? thua?t ?i-t?-roi, tha?nh ph?? ?-t? My?

Car and road-2
-X? h?p2014/01/17 11:39:24April 26 2018 23:42:58

Car and road-2

Take me home, country roads

Car and road-1
-X? h?p2014/01/17 11:38:37April 26 2018 23:42:58

Car and road-1

Take me home, country roads

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-2
-X? h?p2014/01/17 11:37:41April 26 2018 23:42:58

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-2

N?m 1990, 8 doanh nhan Detroit ?a? go?p v??n va? tha?nh la?p c?ng ty ?-t? Hudson, tên c?ng ty b??t ngu??n t?? tên cu?a m??t trong 8 ng???i na?y, ?ng Joseph L. Hudson, “?ng tru?m” nga?nh ba?n le? My? lu?c ba?y gi??.

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-2
-X? h?p2014/01/17 11:36:27April 26 2018 23:42:58

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-2

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-1
-X? h?p2014/01/17 11:35:02April 26 2018 23:42:58

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-1

N?m 1954, Hudson ti?m kiê?m s?? che ch?? cu?a th??ng hiê?u Nash, m??t ha?ng ?-t? kha?c cu?a My?, s?? kê?t h??p cu?a hai c?ng ty na?y ?a? cho ra ???i “?ng tru?m” ?-t? l??n th?? t? cu?a My?, Ha?ng ?-t? AMC, My?. ?ê?n nay, li?ch s?? cu?a Hudson ?a? ???t da?u cha?m hê?t.

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-1
-X? h?p2014/01/17 11:33:53April 26 2018 23:42:58

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-1

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?

Tha?nh ph?? na?o se? la? tha?nh ph?? tiê?p theo ha?n chê? mua ? t? ca? nhan?
-X? h?p2014/01/17 11:32:55April 26 2018 23:42:58

Tha?nh ph?? na?o se? la? tha?nh ph?? tiê?p theo ha?n chê? mua ? t? ca? nhan?

Trong m??t th?m do? co? h?n 10 nghi?n c? dan ma?ng tham gia cho tha?y, co? 48,39% s?? ng???i ????c ho?i cho r??ng Tham Quyê?n se? la? tha?nh ph?? tiê?p theo ha?n chê? mua ? t? ca? nhan, Tha?nh ?? ???ng th?? hai v??i 25,93% s?? phiê?u u?ng h??, Ha?ng Chau ???ng th?? ba.

H??i ch?? triê?n la?m ? t? L??t An-gi?-le?t n?m 2013
-X? h?p2014/01/17 11:30:28April 26 2018 23:42:58

H??i ch?? triê?n la?m ? t? L??t An-gi?-le?t n?m 2013

Ta?i H??i ch?? triê?n la?m ? t? L??t An-gi?-le?t n?m 2013, Ha?ng xe h?i Jaguar ?a? tung ra do?ng xe hoa?n toa?n m??i F-TYPE Coupe. Do?ng xe na?y chia tha?nh ba phiên ba?n g??m F-TYPE Coupe, F-TYPE S Coupe va? F-TYPE R Coupe theo t??ng loa?i ???ng c?.

M??t chu?m a?nh xe camping
-X? h?p2014/01/01 07:31:40April 26 2018 23:42:58

M??t chu?m a?nh xe camping

M??t chu?m a?nh xe camping

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
稳定靠谱的时时彩平台 黑龙江时时彩开奖结果2 时时彩庄闲玩法 时时彩后一玩法介绍 手机开奖结果现场直播 新时时彩软件
时时彩后三稳赚技巧 重庆时时彩趋势图 时时彩推荐号 11选5内蒙古开奖结果 内蒙古时时彩单式开奖 时时彩平刷王怎么样
时时彩和值技巧稳赚 内蒙古时时彩赚钱心得体会 北斗星时时彩计划软件 时时彩的玩法技巧 时时彩如何玩 内蒙古时时彩的玩法
时时彩骗局皇恩娱乐 重庆时时彩游戏规则 三分钟时时彩开奖结果 时时彩一星官网赔率 重庆时时彩软件免费版 2017最新时时彩平台