Bài 77: "居(jū) 然(rán)和竟(jìng) 然(rán)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:09:00April 26 2018 23:40:16

Bài 77: "居(jū) 然(rán)和竟(jìng) 然(rán)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 75: "太(tài)……了(le)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:49April 26 2018 23:40:16

Bài 75: "太(tài)……了(le)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 72 "果然/果真(guǒ rán /guǒ zhēn)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:40April 26 2018 23:40:16

Bài 72 "果然/果真(guǒ rán /guǒ zhēn)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 73: "与……之间(yǔ ……zhī jiān)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:30April 26 2018 23:40:16

Bài 73: "与……之间(yǔ ……zhī jiān)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 74: "处处(chù chù)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:18April 26 2018 23:40:16

Bài 74: "处处(chù chù)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 53: "受(shòu)……影响(yǐng xiǎng)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:39April 26 2018 23:40:16

Bài 53: "受(shòu)……影响(yǐng xiǎng)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 54: "就(jiù) / 拿(ná) …… 来(lái) 说(shuō)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:20April 26 2018 23:40:16

Bài 54: "就(jiù) / 拿(ná) …… 来(lái) 说(shuō)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 55: "值(zhí) 得(dé) 一(yī)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:05April 26 2018 23:40:16

Bài 55: "值(zhí) 得(dé) 一(yī)……"的用法

秋月:亲爱的听众朋友们

Bài 56: "说什么也 (shuō shén me yě)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:43April 26 2018 23:40:16

Bài 56: "说什么也 (shuō shén me yě)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 57: "怪(guài) 不(bù) 得(dé)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:27April 26 2018 23:40:16

Bài 57: "怪(guài) 不(bù) 得(dé)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 58: "再zài… (也)(yě)不bù 过guò"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:12April 26 2018 23:40:16

Bài 58: "再zài… (也)(yě)不bù 过guò"的用法

moi058.m4a 亲爱的听众朋友们

Bài 59: "从(cóng) 来(lái) 没(méi) / 不(bù)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:46April 26 2018 23:40:16

Bài 59: "从(cóng) 来(lái) 没(méi) / 不(bù)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 60: "管(guǎn)A叫(jiào)B"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:30April 26 2018 23:40:16

Bài 60: "管(guǎn)A叫(jiào)B"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 61: "一(yí) 定(dìng) 会(huì) …… 的(de)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:03April 26 2018 23:40:16

Bài 61: "一(yí) 定(dìng) 会(huì) …… 的(de)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 62: "堪(kān) 称(chēng)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:16:50April 26 2018 23:40:16

Bài 62: "堪(kān) 称(chēng)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 66: 把(bǎ) …… 当(dāng) 作(zuò) 的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:14:38April 26 2018 23:40:16

Bài 66: 把(bǎ) …… 当(dāng) 作(zuò) 的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 67:作为(zuò wéi) 用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:14:07April 26 2018 23:40:16

Bài 67:作为(zuò wéi) 用法

亲爱的听众朋友们

Bài 68幸(xìng) 亏(kuī) …… 要(yào) 不(bù)的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:13:39April 26 2018 23:40:16

Bài 68幸(xìng) 亏(kuī) …… 要(yào) 不(bù)的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 69:恐怕(kǒng pà)……;的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:13:19April 26 2018 23:40:16

Bài 69:恐怕(kǒng pà)……;的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 70: "显得(xiǎn dé)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:12:55April 26 2018 23:40:16

Bài 70: "显得(xiǎn dé)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 71: 何况/况且(hé kuàng / kuàng qiě)……的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:10:53April 26 2018 23:40:16

Bài 71: 何况/况且(hé kuàng / kuàng qiě)……的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 10 Nói v? c?ng tác 谈工作
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/12 11:04:43April 26 2018 23:40:16

Bài 10 Nói v? c?ng tác 谈工作

Bài 9 Nói v? tam tr?ng 谈论心情
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:20:04April 26 2018 23:40:16

Bài 9 Nói v? tam tr?ng 谈论心情

Bài 8 Bàn lu?n v? ng??i khác 谈论他人
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:18:05April 26 2018 23:40:16

Bài 8 Bàn lu?n v? ng??i khác 谈论他人

Bài 7 G?i ?i?n tho?i 打电话
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:17:04April 26 2018 23:40:16

Bài 7 G?i ?i?n tho?i 打电话

Bài 6 H?n g?p  再见
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/01/22 18:29:36April 26 2018 23:40:16

Bài 6 H?n g?p 再见

Bài 5 Xin giúp ?? 请求帮助
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:24:42April 26 2018 23:40:16

Bài 5 Xin giúp ?? 请求帮助

Bài 4 T? bi?t 辞别
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:23:47April 26 2018 23:40:16

Bài 4 T? bi?t 辞别

Bài 1 Chào h?i 问好
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:14:59April 26 2018 23:40:16

Bài 1 Chào h?i 问好

??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i.-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。不过一下雨就凉快了
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/05 15:40:11April 26 2018 23:40:16

??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i.-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。不过一下雨就凉快了

??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。不过一下雨就凉快了-duì 。běi jīng de xià tiān hěn rè ,yǒu shí jǐ tiān yòu mèn yòu rè 。bú guò yī xià yǔ jiù liáng kuài le

Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/04 17:54:40April 26 2018 23:40:16

Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?

Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?- shì bú shì chūn tiān jīng cháng guā fēng ,qì hòu tài gàn zào le

Thi?ch ?a?y, nh?ng co? m??t ?iê?m t?i kh?ng thi?ch-喜欢。但是,有一点我不喜欢
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/04 17:50:17April 26 2018 23:40:16

Thi?ch ?a?y, nh?ng co? m??t ?iê?m t?i kh?ng thi?ch-喜欢。但是,有一点我不喜欢

Thi?ch ?a?y, nh?ng co? m??t ?iê?m t?i kh?ng thi?ch-喜欢。但是,有一点我不喜欢-xǐ huān 。dàn shì ,yǒu yī diǎn wǒ bú xǐ huān

Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你喜欢北京的春天吗
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:20:40April 26 2018 23:40:16

Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你喜欢北京的春天吗

Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你喜欢北京的春天吗-nǐ xǐ huān běi jīng de chūn tiān ma

?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:11:02April 26 2018 23:40:16

?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚

?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚-dà dì pī shàng le lǜ zhuāng ,bǎi huā shèng kāi ,zhēn shì chūn guāng míng mèi

Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:00:07April 26 2018 23:40:16

Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖

Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖-běi jīng de chūn tiān tiān qì jiàn jiàn biàn nuǎn

Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng - 北京的气候不错,四季分明
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:32:00April 26 2018 23:40:16

Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng - 北京的气候不错,四季分明

Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng. 北京的气候不错,四季分明。běi jīng de qì hòu bú cuò ,sì jì fèn míng

Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o?
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:22:46April 26 2018 23:40:16

Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o?

Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o? 你到北京一年多了,你觉得北京的气候怎样?nǐ dào běi jīng yī nián duō le ,nǐ jiào dé běi jīng de qì hòu zěn yàng?

B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:12:02April 26 2018 23:40:16

B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季

B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季 běi jīng de sì jì

Nh??ng ?iê?u ca?n biê?t khi mu??n l?u ho?c ta?i Trung Qu??c
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/09 18:24:23April 26 2018 23:40:16

Nh??ng ?iê?u ca?n biê?t khi mu??n l?u ho?c ta?i Trung Qu??c

H?? s? chua?n bi?: Viê?t ??n xin l?u ho?c theo yêu ca?u cu?a phi?a Trung Qu??c; gia?y kha?m s??c khoe? theo ma?u th??ng nha?t cu?a c? quan kiê?m di?ch y tê? TQ; ??n xin theo ho?c ha?m tha?c si?, tiê?n si?, ca?n pha?i co? hai ng???i co? ch??c danh pho? gia?o s? tr?? lên ho??c ch??c vu? t??ng ???ng gi??i thiê?u.

Th? c?a b?n Nguy?n Th? Minh, th?n An B?, x? Hi?p Hà, huy?n Kinh M?n, t?nh H?i D??ng
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/01 17:44:39April 26 2018 23:40:16

Th? c?a b?n Nguy?n Th? Minh, th?n An B?, x? Hi?p Hà, huy?n Kinh M?n, t?nh H?i D??ng

cháu là m?t c?ng dan yêu n??c, cháu c?ng r?t yêu ??t n??c Trung Qu?c. Cháu còn nh? l?n ??u tiên xem phim Trung Qu?c c? trang là khi cháu còn nh? xíu, cháu r?t thích cách dùng bút l?ng vi?t ch?, cháu ph?i th?a nh?n r?ng r?t ??p và ?iêu luy?n, kh?ng ch? v?y các b? trang ph?c c?ng r?t ?n t??ng, r?t kín ?áo mà l?i toát lên ph?m ch?t c?a nhan v?t, cháu ?? b? cu?n hút t? ?ó, h?u h?t các b? phim c? trang c?a Trung Qu?c cháu ??u xem h?t, vì v?y mà nhìn vào trang ph?c cháu bi?t ngay tri?u ??i nào c?a Trung Qu?c, ví d? nh? nhà T?n, nhà Hán, nhà Thanh...

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
时时彩平台出售价格 黑龙江时时彩直播开奖 黑龙江时时彩五星综合走势图 江西时时彩计划boke 江西时时彩天机白金版 时时彩后三万能大底
内蒙古时时彩具体玩法 内蒙古时时彩11选5开奖结果 内蒙古时时彩11选5玩法 时时彩后一7码怎么样 时时彩后二银狐娱乐 内蒙古时时彩玩法技巧
新疆时时彩游戏规则 重庆时时彩网上投注站 内蒙古时时彩彩控网 时时彩投注技巧大全 内蒙古时时彩注册银狐娱乐 大乐透专家杀号定胆
时时彩宝宝微博 时时彩定位胆玩法技巧 吉林11选5基本走势图 时时彩开奖官网 qq群时时彩报号机器人 重庆时时彩开奖视频